Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «Ψυχαργώς», η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία των Οικοτροφείων Α1 «Θάλπος Αττικής» και «Θάλπος Καλαμάτας» αποτέλεσαν τον θεμέλιο λίθο του Φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία». Το 2022, συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη του δικτύου δομών του Προγράμματος «Ψυχαργώς» ο Φορέας ιδρύει ένα Οικοτροφείο Α1, ένα Οικοτροφείο Α6 και έναν Ξενώνα Β1 στην Τριφυλία για ενήλικες.
Πρόκειται για Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου και υψηλού βαθμού προστασίας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.
Φιλοξενούν άτομα με βαριά ψυχικά νοσήματα και συναφείς διαταραχές επί 24ωρου βάσεως και δίνουν κύρια έμφαση στην προσωπική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των φιλοξενούμενων, την εκπαίδευση, τη νοσηλεία και την απασχόληση.
Οι Μονάδες διαρθρώνονται, οργανώνονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν με βάση τις αρχές της τομεοποίησης, της κοινοτικής Ψυχιατρικής, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Στους φιλοξενούμενους ενοίκους των Μονάδων προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες φροντίδας:

 1. ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 2. φροντίδα αναγκών καθημερινής διαβίωσης
 3. ψυχολογική υποστήριξη ενοίκων & οικογενειών τους
 4. εκπαίδευση σε δεξιότητες
 5. επανένταξη στην κοινότητα
 6. συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
Οι αποκαταστασιακοί στόχοι λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης είναι:

Βασικοί Στόχοι

Επιμέρους Στόχοι

 1. βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές μέσω της αύξησης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους
 2. διαρκής βελτίωση της ποιότητας ζωής και αυτόνομης λειτουργικότητας
 3. διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της αυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα
 4. διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας για άτομα με ψυχικές διαταραχές
 5. μείωση του στίγματος και των διακρίσεων
 1. διασφάλιση και εφαρμογή κανόνων ομαδικής διαβίωσης που διέπονται από αλληλοσεβασμό, καθορισμένα όρια και ισοτιμία
 2. υποστηριζόμενη διαχείριση του προσωπικού χώρου και χρόνου των ενοίκων
 3. δυνατότητα ένταξης σε δομές προστατευμένης εργασίας και μετάβασης σε ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα
 4. ανάπτυξη ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων για την κινητοποίηση, αυτονόμηση και κοινωνικοποίηση των ενοίκων
 5. εναρμόνιση της καθημερινής ζωής στη δομή με τους ρυθμούς της κοινωνικής πραγματικότητας
Η υλοποίηση των βασικών και επιμέρους στόχων πραγματοποιείται με:

συνεχή και σταθερή εφαρμογή προγραμμάτων που ωθούν το άτομο στην απόκτηση του μέγιστου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας του

προγράμματα που παρέχουν δυνατότητες για εκπαίδευση στα άτομα αυτά

προγράμματα και δραστηριότητες που προωθούν και βοηθούν το άτομο να αποκτήσει δυνατότητες κριτικής και αξιολόγησης των δράσεων και των υπηρεσιών που του παρέχονται

δράσεις που βοηθούν το άτομο στην διεκδίκηση και άσκηση των νομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του

προγράμματα δράσεων ανάπτυξης συνεργασίας με εθελοντές και συλλόγους

προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου, την ενημέρωση για τις κοινοτικές μορφές φροντίδας των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους.

Το ανθρώπινο δυναμικό, είναι η κινητήριος δύναμη μας! Στις Μονάδες «Θάλπος» απασχολούνται καταρτισμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που καλύπτουν τις ανάγκες 24ωρης λειτουργία. Η Διεπιστημονική Ομάδα και η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα αποτελούν την καρδιά της θεραπευτικής παρέμβασης. Παράλληλα λειτουργούν και άλλες υπο-ομάδες προς υλοποίηση επιμέρους στόχων.

Οι εργαζόμενοι των Μονάδων μας διαθέτουν πέρα από τη γνώση και την εξειδίκευση και άλλα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία της αποασυλοποίησης, όπως η επιμονή, ο σεβασμός, η αγάπη για τον συνάνθρωπο και το κοινό ομαδικό πνεύμα.

Κύριο μέλημα μας είναι οι εργαζόμενοι της Μονάδας να λαμβάνουν ικανοποίηση από τη δουλειά τους, να νιώθουν περήφανοι για τα αποτελέσματα της, και να μπορούν να μετουσιώνουν την ματαίωση ή την κούραση σε θετική σκέψη και δημιουργικότητα. Αναγνωρίζοντας την αξία του κάθε εργαζόμενου, ενισχύουμε τον ίδιο τον εργαζόμενο και την προσφορά του στο έργο της Μονάδας, εκπληρώνοντας καθημερινά τους στόχους μας.

Στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία», απασχολούνται καταρτισμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που καλύπτουν την 24ωρη λειτουργία των Μονάδων μας. Κάθε Μονάδα προβλέπει τη συγκρότηση της Διεπιστημονικής Ομάδας, της Πολυκλαδικής Ομάδας και άλλων εσωτερικών υπο-ομάδων προς υλοποίηση των στόχων της.
Διεπιστημονική Ομάδα
Στόχος της Διεπιστημονικής Ομάδας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των στόχων της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. Η ομάδα αποτελείται από τις εξής ειδικότητες:

Το σύνολο των εργαζομένων για κάθε μια από τις δύο Μονάδες μας, καθώς και η ομάδα των Νοσηλευτών και των Εργαζόμενων Γενικών Καθηκόντων, αποτελεί την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα (Π.Θ.Ο). Έργο της Π.Θ.Ο είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, όπως αναφέρονται στην Συναινετική Διακήρυξη μέσω των μεθόδων που περιγράφονται.