Καλή Ψυχική υγεία

Σκύλοι θεραπείας και η συμβολή τους στην εργοθεραπευτική διαδικασία