Thalpos-Mental Health

Θάλπος Αττικής & Καλαμάτας

Στο πλαίσιο του Eλληνικού Μεταρρυθμιστικού Πλαισίου Ψυχικής Υγείας και του Προγράμματος «Ψυχαργώς», η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία των Μονάδων «Θάλπος Αττικής» και «Θάλπος Καλαμάτας» αποτέλεσαν τον θεμέλιο λίθο του Φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία»

Πρόκειται για Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου και υψηλού βαθμού προστασίας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Φιλοξενούν άτομα με βαριά ψυχικά νοσήματα και συναφείς διαταραχές επί 24ωρου βάσεως και δίνουν κύρια έμφαση στην προσωπική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των φιλοξενούμενων, την εκπαίδευση, τη νοσηλεία και την απασχόληση. 

Οι Μονάδες διαρθρώνονται, οργανώνονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν με βάση τις αρχές της τομεοποίησης, της κοινοτικής Ψυχιατρικής, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. 

Οι Μονάδες «Θάλπος» έχουν αναπτυχθεί από επαγγελματίες υγείας με πολλά χρόνια εμπειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και παρέχουν εξειδικευμένες και πιστοποιημένες από το Υπουργείο Υγείας υπηρεσίες για την υποστήριξη των ασθενών, του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και των φροντιστών τους, βάσει των σχετικών αδειών σύστασης και λειτουργίας τους καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία».

Το όραμα  του Φορέα έρχεται να ενισχύσει την βασική αρχή λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης με την εναρμόνιση της καθημερινής ζωής στη Μονάδα με τους ρυθμούς της κοινωνικής πραγματικότητας.

Αποκαταστασιακοί στόχοι λειτουργίας των Μονάδων

Οι βασικοί αποκαταστασιακοί στόχοι λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης είναι:

α) η βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές μέσω της αύξησης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους

β) η διαρκής βελτίωση της ποιότητας ζωής και αυτόνομης λειτουργικότητας των ανικανοτήτων και μειονεξιών τους

γ) η διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της αυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα

δ) η μείωση του στίγματος και των διακρίσεων και

ε) η διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας για άτομα με ψυχικές διαταραχές.

Οι επιμέρους στόχοι των Μονάδων του Φορέα μας είναι:

 • η διασφάλιση και εφαρμογή κανόνων ομαδικής διαβίωσης που να διέπονται από αλληλοσεβασμό, καθορισμένα όρια και ισοτιμία
 • η υποστηριζόμενη διαχείριση του προσωπικού χώρου και χρόνου των ενοίκων
 • η εναρμόνιση της καθημερινής ζωής στη δομή με τους ρυθμούς της κοινωνικής πραγματικότητας
 • η ανάπτυξη ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων που να προάγουν την κινητοποίηση, αυτονόμηση και κοινωνικοποίηση των ενοίκων
 • η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ενοίκων μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων με τα μέλη της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας
 • σε μετέπειτα στάδιο, και όπου είναι εφικτό, η δυνατότητα ένταξης σε δομές προστατευμένης εργασίας και μετάβασης σε ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα.

Η υλοποίηση των βασικών και επιμέρους στόχων πραγματοποιείται με:  

α) τη συνεχή και σταθερή εφαρμογή προγραμμάτων που ωθούν το άτομο στην απόκτηση του μέγιστου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας του

β) την ανάπτυξη προγραμμάτων που παρέχουν δυνατότητες για εκπαίδευση στα άτομα αυτά

γ) προγράμματα και δραστηριότητες που προωθούν και βοηθούν το άτομο να αποκτήσει δυνατότητες κριτικής και αξιολόγησης των δράσεων και των υπηρεσιών που του παρέχονται

δ) δράσεις που βοηθούν το άτομο στην διεκδίκηση και άσκηση των νομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του

ε) προγράμματα δράσεων ανάπτυξης συνεργασίας με εθελοντές και συλλόγους 

ζ) προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου, την ενημέρωση για τις κοινοτικές μορφές φροντίδας των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους.

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι αξίες  του Φορέα μας, αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο κατά τη λήψη και την εκτέλεση κάθε ενέργειας μας και ενισχύονται όχι μόνο από τους κοινωνικούς μας εταίρους και τις κοινότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, αλλά πρωταρχικά από το ανθρώπινο δυναμικό μας.

Ο Φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» πιστεύει πως το ανθρώπινο δυναμικό του είναι η κινητήριος δύναμη του. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η βελτίωση των υπηρεσιών των εργαζομένων μας μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης τους καθώς και η παροχή συμβουλευτικής και επαγγελματικής υποστήριξης από τον ίδιο τον Φορέα, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μας στο πλαίσιο της παρέμβασης τους στην ψυχική υγεία των ενοίκων. 

Οι εργαζόμενοι των Μονάδων μας διαθέτουν πέρα από τη γνώση και την εξειδίκευση και άλλα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία της αποασυλοποίησης, όπως η επιμονή, ο σεβασμός, η αγάπη για τον συνάνθρωπο και το κοινό ομαδικό πνεύμα. 

Κύριο μέλημα μας είναι οι εργαζόμενοι της Μονάδας να λαμβάνουν ικανοποίηση από τη δουλειά τους, να νιώθουν περήφανοι για τα αποτελέσματα της, και να μπορούν να μετουσιώνουν την ματαίωση ή την κούραση σε θετική σκέψη και δημιουργικότητα. Αναγνωρίζοντας την αξία του κάθε εργαζόμενου, ενισχύουμε τον ίδιο τον εργαζόμενο και την προσφορά του στο έργο της Μονάδας, εκπληρώνοντας καθημερινά τους στόχους μας.

Στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία», απασχολούνται καταρτισμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που καλύπτουν την 24ωρη λειτουργία των Μονάδων μας. Κάθε Μονάδα προβλέπει τη συγκρότηση της Διεπιστημονικής Ομάδας, της Πολυκλαδικής Ομάδας και άλλων εσωτερικών υπο-ομάδων προς υλοποίηση των στόχων της.  

Διεπιστημονική Ομάδα

Στόχος της Διεπιστημονικής Ομάδας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των στόχων της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. Η ομάδα αποτελείται από τις εξής ειδικότητες:

 • Επιστημονικά Υπεύθυνος 
 • Ψυχίατρος
 • Ψυχολόγος
 • Εργοθεραπευτής
 • Κοινωνικός Λειτουργός
 • Διοικητικός Υπάλληλος
 • Προϊστάμενος Νοσηλευτών

Γνωρίστε τα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας της Μονάδας «Θάλπος Αττικής» και «Θάλπος Καλαμάτας»

Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα

Το σύνολο των εργαζομένων για κάθε μια από τις δύο Μονάδες μας, καθώς και η ομάδα των Νοσηλευτών και των Εργαζόμενων Γενικών Καθηκόντων, αποτελεί την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα (Π.Θ.Ο). Έργο της Π.Θ.Ο είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, όπως αναφέρονται στην Συναινετική Διακήρυξη μέσω των μεθόδων που περιγράφονται.  

Θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας;

Εάν θέλετε κι εσείς να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της Μονάδας «Θάλπος Αττικής» ή «Θάλπος Καλαμάτας» μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί με μια συνοδευτική επιστολή στο hr@thalpos.org.gr.

Νέες θέσεις εργασίας του Φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και στην επίσημη σελίδα στο Facebook.