Thalpos-Mental Health

Όροι Xρήσης & Πολιτική Απορρήτου

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.thalpos.org.gr

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος ανήκει στην εδρεύουσα στην Αθήνα (οδός Αγαθουπόλεως, αριθμός 5) αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υπό την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο «Θάλπος-Ψυχική Υγεία».

Ο Φορέας μας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» αναπτύσσει ποικίλες κοινωφελείς επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις, παρέχει δε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσω της λειτουργίας Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨΑ). Τα όργανα εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, η Διοικούσα Επιτροπή και ο Διαχειριστής.

Καθήκοντα Διαχειριστή και νομίμου εκπροσώπου του Φορέα μας ασκεί η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Αθηνά Πάσσιου.

Ο διαδικτυακός τόπος www.thalpos.org.gr αποτελεί ένα διαδικτυακό μέσο επικοινωνίας του Φορέας μας με το ευρύ κοινό, μέσω του οποίου παρέχονται πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και δράσεις του καθώς και ενημέρωση σχετική με την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθογραφία επί θεμάτων και δράσεων που άπτονται των επιδιωκόμενων σκοπών του.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση διαδικτυακού τόπου www.thalpos.org.gr από τους επισκέπτες/χρήστες προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των κάτωθι Όρων Χρήσης.

Σε περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες δεν αποδέχονται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου, υποχρεούνται να διακόψουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και απέχουν από οιαδήποτε χρήση της.

Χρήση της ιστοσελίδας του Φορέα μας και των παρεχόμενων από αυτή δυνατοτήτων και υπηρεσιών έχουν δικαίωμα να κάνουν μόνο όσοι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Αν παρά ταύτα, ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς ο Φορέας μας ουδεμία ευθύνη φέρει.

Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου του Φορέα μας αναγνωρίζουν ότι έχουν μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους Όρους Χρήσης του, δεσμεύονται δε από αυτούς.

Οι εν λόγω Όροι Χρήσης εφαρμόζονται στο σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) του Φορέα μας, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν.

Ο Φορέας δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης του www.thalpos.org.gr οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν κάθε φορά που αποκτούν πρόσβαση σ΄αυτόν τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης του.

Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/επισκέπτες που χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχτεί και τις τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης του.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Άδεια χρήσης

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.thalpos.org.gr αποσκοπεί στην προσωπική ενημέρωση των χρηστών ή άλλων Φορέων για προσωπικούς, εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, ερευνητικούς και άλλους σκοπούς που δεν σχετίζονται με οιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων επιτρέπεται μόνο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ένδειξης προέλευσης τους από τον διαδικτυακό τόπο του Φορέα μας, της αναφοράς των ονομάτων των δημιουργών τους (εφόσον αυτά αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο) και εφόσον από τη συγκεκριμένη χρήση δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οιαδήποτε άλλη χρήση που δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες όρους και το νόμο.

 

2.Υποχρεώσεις επισκεπτών/χρηστών

Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Φορέα μας γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και όχι του Φορέα μας.

Η αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών και υπηρεσιών ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου.

Ο επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην προσκρούει στο νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν επίσης να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο διαδικτυακό τόπο και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο τις αναρτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι επισκέπτες/χρήστες υπόκεινται περαιτέρω, εκτός των άλλων, και στη νομοθεσία που αφορά στη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες Χώρες και συνεπώς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του διαδικτυακού τόπου του Φορέα μας για να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο, για να μεταδώσουν ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό) ή που παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας του Φορέα μας οφείλουν άλλωστε να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από τη υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας του Φορέα μας ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο αναγομένη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Φορέα μας εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό (για αποζημίωση κλπ) σε τρίτο εξαιτίας ή εξ αφορμής της παράβασης των υποχρεώσεων των επισκεπτών/χρηστών που προβλέπονται στους παρόντες όρους, οι τελευταίοι οφείλουν να τον αποζημιώσει πλήρως για κάθε θετική ή αποθετική του ζημία.

Οι επισκέπτες χρήστες απαγορεύεται, εξάλλου, να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Φορέα μας.

Η μη ενάσκηση από τον Φορέα μας των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματά του.

 

3. Περιορισμοί Ευθύνης

Ο Φορέας μας χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς ευθύνη του καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Σε καμία περίπτωση όμως ο Φορέας δεν ευθύνεται, ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενό τους.

Ο Φορέας μας δεν ευθύνεται ακόμη για λάθη, παραλείψεις ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες ή υπηρεσίες, που παρέχονται από τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, καθώς και για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών και υπηρεσιών ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί για οποιοδήποτε λόγο στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών.

Ο Φορέας μας φέρει επίσης καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων λόγω ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος.

Κανένα τμήμα του παρεχόμενου στους χρήστες περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου www.thalpos.org.gr δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, ευθέως ή εμμέσως, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή σε οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.

Η χρήση των πληροφοριών και δεδομένων που περιέχονται στην ιστοσελίδα τίθεται στη διάθεση των χρηστών, οι οποίοι έχουν τη διακριτική ευχέρεια να τις αξιολογήσουν και τις αξιοποιήσουν ελεύθερα με βάση τη δική τους προσωπική βούληση χωρίς καμία ευθύνη του Φορέα μας.

 

4. Αναρτήσεις επισκεπτών/ χρηστών

Ο Φορέας μας παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.thalpos.org.gr τη δυνατότητα να προβαίνουν σε αναρτήσεις μέσω των Σελίδων του σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είτε με τη μορφή υποβολής αιτήσεων, είτε με οιασδήποτε μορφής επικοινωνία.

Ο Φορέας μας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει το περιεχόμενο των αναρτήσεων αυτών και να παρεμποδίζει τη δημοσίευση υλικού που αντίκειται στο νόμο και (π.χ. απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού κ.α.) θα μπορούσε να εγείρει νομική ευθύνη.

Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη των διαχειριστών του διαδικτυακού τόπου παράνομη ανάρτηση, ο Φορέας μας υποχρεούται να την αφαιρέσει αμέσως χωρίς οιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη διατύπωση.

Οι επισκέπτες/χρήστες από την πλευρά τους αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Φορέα μας να ελέγχει και εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν προς ανάρτηση πριν την δημοσίευσή του.

Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα στοιχεία που αναρτούν με δική τους πρωτοβουλία, υποχρεούνται δε να μην προβαίνουν σε δημοσιεύσεις που παραβιάζουν πνευματικά ή άλλα δικαιώματα του φορέα ή τρίτων ή αντίκεινται στο νόμο.

Σε καμία περίπτωση ο Φορέας μας δεν έχει ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη τρίτων από ενέργειες και παραλείψεις των επισκεπτών/χρηστών.

Αν οι επισκέπτες/χρήστες επιθυμούν να αποσύρουν αναρτήσεις που έχουν υποβάλει στο διαδικτυακό τόπο του Φορέα μας έχουν υποχρέωση να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή τους στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα μας www.thalpos.org.gr.

Στην περίπτωση αυτή ο Φορέας μας υποχρεούται να προβεί στη διαγραφή της σχετικής ανάρτησης εντός δύο εργασίμων ημερών.

Οι αναρτήσεις τέλος των χρηστών/επισκεπτών μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Φορέα μας χωρίς την καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος για την προώθηση των μη κερδοσκοπικών σκοπών του υπό την προϋπόθεση ότι κατ΄ αυτό τον τρόπο δεν θίγεται το δικαίωμα των δημιουργών-χρηστών.

 

5. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Ο Φορέας μας έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, λαμβάνει δε κάθε δυνατό μέτρο για την αποφυγή προσβολής πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Οι επισκέπτες/χρήστες του www.thalpos.org.gr υποχρεούνται, όπως ήδη προαναφέρθηκε, να απέχουν από προσβολές πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων του Φορέα μας και τρίτων. 

Προς τούτο απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Φορέα μας, η, ολική ή μερική, δημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση, φόρτωση (download) ή αποθήκευση (save) των ανωτέρω στοιχείων «ως έχουν», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων, αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση των επισκεπτών/χρηστών και με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ρητή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και ότι δεν θα γίνει χρήση αυτών για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο ανήκουν στον Φορέα μας ή στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Απαγορεύεται η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση και διανομή κατετεθειμένων σημάτων καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων Φορέων που αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Φορέα μας.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που προβάλλονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο έχουν τεθεί καλόπιστα για λόγους ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού προς εξυπηρέτηση των μη κερδοσκοπικών σκοπών. Σε περίπτωση διαφωνίας προβολής των ως άνω έργων από τους δημιουργούς τους ο Φορέας έχει υποχρέωση άμεσης διαγραφής των σχετικών αναρτήσεων από το διαδικτυακό του τόπο.

 

6. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο Φορέας μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων τρίτων, στους οποίους παραπέμπει ο παρόν διαδικτυακός τόπος δεδομένου ότι η παραπομπή γίνεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και χωρίς καμία ευθύνη (αστική ή ποινική) του Φορέα για την ασφαλή πρόσβαση σε αυτούς.

Επίσης ο Φορέας μας δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό των διαδικτυακών τόπων τρίτων στους οποίους παραπέμπει, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

 

7. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου έχουν υποχρέωση να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (π.χ. υπολογιστή, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό κλπ) καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία είναι αναγκαία για να αποκτούν πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπου του Φορέα μας.

Οι επισκέπτες/χρήστες είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία του συστήματός τους από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και συνεπώς, παρότι ο Φορέας μας χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό κατά των ιών και του κακόβουλου λογισμικού, δεν δύναται να εγγυηθεί στους επισκέπτες/ χρήστες, ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου θα λειτουργούν αδιάλειπτα και θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα, ιούς και κακόβουλο λογισμικό.

Επομένως, ο Φορέας μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download), αποθήκευση (save) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή κακόβουλο λογισμικό ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να μην εγκαταστήσουν ή προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα, σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο του Φορέα μας

 

8. Προσωπικά Δεδομένα

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου του Φορέα μας διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), τη νομοθεσία που διέπει τη χρήση του διαδικτύου, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και την προστασία του καταναλωτή καθώς και τις Πράξεις/Διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) και κάθε Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη χρήστη (ηλεκτρονική διεύθυνση), με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την συμμόρφωση του Φορέα μας σε σχετικές νομικές υπαγορεύσεις για τη γνωστοποίησή τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές (Δικαστικές, Διοικητικές κλπ).

Ο Φορέας μας θα διατηρεί σε Αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς αλλά και για λόγους βελτίωσης τόσο του διαδικτυακού του τόπου όσο και των επιδιωκόμενων σκοπών, των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών του, λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διαφύλαξη του απορρήτου των δεδομένων αυτών.

Οι επισκέπτες/χρήστες δίδουν την συγκατάθεσή τους να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα του από το Φορέα μας και συνδεδεμένους με αυτόν φορείς.

Σε κάθε περίπτωση, οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου του Φορέα μας έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και διατύπωσης αντιρρήσεων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, κατά τα ανωτέρω (άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997). Το σχετικό δικαίωμα μπορούν να ασκήσουν δια σχετικής έγγραφης αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Φορέα μας www.thalpos.org.gr ή στην ταχυδρομική του διεύθυνση info@thalpos.org.gr.

 

9.Πολιτική Cookies

Για την δημιουργία ενός ασφαλέστερου και αποτελεσματικότερου περιβάλλοντος ο διαδικτυακός τόπος του Φορέα μας χρησιμοποιεί Cookies (δηλ. μικρά αρχεία, που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή/συσκευή του επισκέπτη/χρήστη), για λόγους που αφορούν είτε την στατιστική ανάλυση και λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου (π.χ. αριθμός επισκεπτών, συχνότητα επισκέψεων, προτιμήσεις κλπ) είτε προς εξυπηρέτηση των επιδιωκόμενων σκοπών του Φορέα.

Επισημαίνεται ότι η μη αποδοχή της χρήσης των "Cookies" από τον επισκέπτη/χρήστη δύναται να έχει επίπτωση στην δυνατότητα παροχής υπηρεσιών του διαδιαδικτυακού τόπου.

 

10. Αποστολή Ενημερωτικών Σημειωμάτων (Newsletter)

Διευκρινίζεται ότι ο Φορέας μας δεν παρέχει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έλαβε από χρήστες της ιστοσελίδας.

H αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter) γίνεται μέσω ειδικού μηχανισμού που εγγυάται τους όρους λειτουργίας του και την προστασία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Τα ενημερωτικά σημειώματα αποστέλλονται μόνο σε όσους χρήστες έχουν εκφράσει την επιθυμία να τα λαμβάνουν. Σε καμία περίπτωση ο Φορέας μας δεν θα υποβάλει με πρόθεση τους χρήστες σε διαδικασία μαζικής αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam).

 

11. Πρόσβαση σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social networks)

Η ιστοσελίδα του Φορέα μας παρέχει στους χρήστες της την δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης στις Σελίδες του Φορέα μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας και αίτησης. Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων των χρηστών που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα θα πρέπει αυτοί να έρχονται σε άμεση επικοινωνία με αυτά, του Φορέα μας μη ευθυνόμενου για την επεξεργασία από τα ως άνω δίκτυα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών για τη δυνατότητα σύνδεσης με την ιστοσελίδα. 

 

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Λοιποί Όροι

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για να δικάσουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει στο μέλλον μεταξύ του Φορέα μας και του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Αν κάποιος από τους παρόντες όρους είναι άκυρος ή ακυρωθεί, παύει αυτομάτως να ισχύει, χωρίς να θίγεται, σε καμία περίπτωση, η ισχύς των υπολοίπων Όρων Χρήσης.